Abdulkadir Erbili Türbesi

Abdulkadir Erbili Türbesi

Abdulkadir Kemaleddin Efendi aslen Erbilli’dir. 1806 doğumlu olan Abdulkadir Erbili, devrinin büyük din âlimi ve mutasavvıflarındandır. Kendisi: hem Kadiri, hem Halvetî ve hem de Nakşibendî tarikatının halifeliğini kazanmıştır. Fakat Halveti tarikatı şeyliğinde şöhret kazanmıştır. Erbil’de Abdurrahman Talbanî’nin talebesidir. Urfa’ya ne zaman geldiği belli değildir. Kendisi 1897’de (hicri 1315) 91 yaşında iken Urfa’da vefat etmiştir. Mezarı Kurtuluş Meydanı’nda tamirini yaptırdığı Halveti tekkesinin yanında bulunan türbe içindedir. Araplarda insanlar büyük oğullarının ismi ile çağrıldıklarından, bu kitabede de Muhammed Muhyiddin’in babası anlamına gelen "Ebu Muhammed Muhyiddin" denilmiştir. Yani hem babasının adı ve hem de büyük oğlunun adı Muhammed Muhyiddin’dir. Eserleri: 1- Hüccetü z-Zakirin ve reddü’l-münkirin: Tasavvufa dairdir.3 2- Miratü’ş-Şuhud fi beyani vahdeti Vücud: Bu da tasavvufa dairdir. 3- Hadikatü’1-Ezhar fi’l-Hikmeti ve’l-Esrar: Rabbani ilimlerden söz etmektedir.4 4- El-İlhamati’r-Rahmaniye fi meratibi’l-Hakikati’l İnsaniye: İnsanların gerçek derecelerinde Rabbani ilhamlar konusundadır. 5- Tefrihu’l-Hatır fı Menakibi Abdulkadir: 6- Tarikatü’l-Rahmaniye fı’r-Rücui ve’l-Vusuli ile’l-Hazreti Aliye: 7- Ed-Dürerü’1-Müteberetü fi Şehri’1-Ayati Semaniyete Aşere min mukaddimeti’1-Mesnevi Şerif.